Regulamin

Sklep internetowy BEAUTY MYSTERY prowadzący działalność pod adresem internetowym beautymystery.pl prowadzony jest przez BEAUTY MYSTERY IZABELA SZCZEPAŃSKA, ul. Piaskowa 50, 97-500 Radomsko, NIP 7722427846, Regon 522049976, Numer telefonu 516489843

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego beautymystery.pl

 4. Sklep internetowy BEAUTY MYSTERY – serwis internetowy dostępny pod beautymystery.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BEAUTY MYSTERY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://beautymystery.pl/webpage/regulamin.html

 2. Sklep internetowy, działający pod beautymystery.pl, prowadzony jest przez BEAUTY MYSTERY IZABELA SZCZEPAŃSKA, ul. Piaskowa 50, 97-500 Radomsko

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową beautymystery.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BEAUTY MYSTERY Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Zamówienie numer: ”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być równa lub wyższa niż 200 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje i ceny dostaw:
  a) Kurier DPD: 13,5 zł / czas dostawy 1-2 dni robocze

  b) Kurier DPD - pobranie: 15 zł / czas dostawy 1-2 dni robocze
   

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty.

 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

  1. przelewem na numer konta bankowego 45 1160 2202 0000 0005 3147 0754

  2. płatnością w systemie Przelewy24.pl

 1. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 4 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z wezwaniem do uiszczenia zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BEAUTY MYSTERY nie ma obowiązku wystawiania paragonów.

 

  1. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem na adres beautymystery.biuro@gmail.com, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres BEAUTY MYSTERY podany w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: BEAUTY MYSTERY IZABELA SZCZEPAŃSKA, ul. Piaskowa 50, 97-500 Radomsko.

 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany na podany rachunek bankowy przez klienta.

  1. Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Wyłączenie to nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. BEAUTY MYSTERY jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres beautymystery.biuro@gmail.com. BEAUTY MYSTERY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 4. BEAUTY MYSTERY nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. BEAUTY MYSTERY informuje, że subiektywne odczucia Klientów dotyczące ich indywidualnych gustów (np. kolor błyszczyku nie odpowiada Klientowi, itp.) nie oznaczają, że towar ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi.

 

 

  1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treści formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej. Administratorem danych osobowych Klienta jest BEAUTY MYSTERY IZABELA SZCZEPAŃSKA, ul. Piaskowa 50, 97-500 Radomsko, NIP 7722427846, Regon 522049976

 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

 5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  a) Kurier DPD

 6. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Przelewy24.pl
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

 8. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 10. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres beautymystery.biuro@gmail.com. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.

 11. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

  1. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawaAktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem beautymystery.pl